BOBINA 24 V AC (24 DC )

BOBINA 24 V AC (24 DC )

BOBINA 220 V AC (100 V AC )

BOBINA 220 V AC (100 V AC )